انجمن مردمی پاریزه رانی ژینگه بانه ( پاژین ) تاسیس 1378

پاژین

انجمن مردمی پاریزه رانی ژینگه بانه ( پاژین ) تاسیس 1378

آیا می دانستید : وجود پوشش گیاهی به منزله ذخیره آب در کوهستان و منابع زیرزمینی منطقه بوده و از این طریق طبیعتی با نشاط و زیبا خواهیم داشت.

چارت سازمانی

چارت جدید پاژین

دعوت بە همکاری

کسانی که مایل به فعالیت در انجمن پاژین میباشند با توجه به چارت انجمن میتوانند در یکی از کمیته های مورد علاقه خود به فعالیت بپردازند.

تمامی فعالیت ها گروهی، دوستانه و با مشارکت خرد دسته جمعی است.